Jobboard Logo
Home
Login
Register

Business analist openbaar domein - Dutch Speaking

Back | Save | Tell to friend | Print
All European Careers
Apply Now !     Registered Users New Users
Job Title : : Business analist openbaar domein - Dutch Speaking
Location : : Antwerpen, Belgium
Posted on : : Sun Oct 07, 2018
Apply before : : Mon Oct 07, 2019
Job Type : : Freelance
Experience required : : 3 years - 6 years
Job category: : Analysts
 
 Job Description

ntext en voorwerp van deze uitdaging  


De business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT. Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie. Bovendien zijn deze oplossingen kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht wordt naar meerwaarde en synergie bij de aanwending van deze middelen. De business analist verantwoordt in zijn/haar oplossingsvoorstellen de noodzakelijke investeringen en maakt de meerwaarde hiervan ook zichtbaar. De kandidaat zal als business analist in diverse simultane en reeds lopende projecten voor de stedelijke bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (SW) ingeschakeld worden. Voor de uitbouw van deze bedrijfseenheden dient door de business analist verschillende analyse opdrachten te worden uitgevoerd om de werking te ondersteunen en aan te sturen. De business analist zal onder andere de volgende opdrachten uitvoeren.   Gevraagde competenties  De business analist fungeert als architect-consulent tussen de klant, de eigen organisatie en de ICT-markt. Hij/zij reikt gefundeerde voorstellen aan voor innovatieve totaaloplossingen ondersteund door ICT. Het eindresultaat dat de business analist aflevert is een plan van aanpak om de gewenste situatie te bereiken. De afgeleverde oplossingsvoorstellen zijn op maat gemaakt van de klant, in de taal van de klant en komen tegemoet aan diens toekomstvisie. Bovendien zijn deze oplossingen  kostenefficiënt en realiseerbaar binnen de beschikbare middelen, waarbij steeds gezocht wordt naar meerwaarde en synergie bij de aanwending van deze middelen. De business analist verantwoordt in zijn/haar oplossingsvoorstellen de noodzakelijke investeringen en maakt de meerwaarde hiervan ook zichtbaar. Voor de uitbouw van de verschillende domeinen dient door de business analist verschillende analyse taken te worden georganiseerd om de werking te ondersteunen en aan te sturen. De business analist wordt ingeschakeld in diverse IT-projecten met als doel de relevante proces-flow en functionel


Taken: 


● bevragen van klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), en evt. andere betrokkenen i.v.m. gewenste verbetertrajecten, 


● documenteren van de eisenanalyse aan de hand van gangbare methodieken (bvb. UML use case diagrammen), ● documenteren van bedrijfsprocessen a.h.v. gangbare methodieken (bvb. Processflows). Impact-en make or buy analyse: Uitvoeren van de vereiste kosten/baten analyse(s) met een te volgen oplossingskeuze als resultaat 


Taken: 


● in samenspraak met alle betrokkenen (Digipolis competentiegroepen, klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), en evt. externe partijen): evalueren van de verschillende oplossingsscenario’s in functie van verwachte kosten/baten op financieel (bvb. Impact op vaste kosten), technisch, functioneel en organisatorisch vlak,


 ● samen met de betrokken projectleider: organiseren van het vereiste overleg met alle betrokkenen, 


● in samenspraak met alle betrokkenen: documenteren van de uitgevoerde analyse(s) en de voorgestelde oplossingskeuze in een nota ter voorbereiding van een beslissing vanwege het management bij onze klant(en). Overdracht binnen projectteam: Als resultaat en in functie van de gemaakte keuze: overdracht van documentatie (cf. analysedossier(s), kennis, ervaring, genomen beslissingen…) aan de betrokken competentiegroepen binnen het project in functie van de verdere uitvoering van het voorstudiedossier en de opmaak van het implementatietraject


 Taken: 


● documentatie en overdracht als input voor de verdere functionele en technische analyse- en latere uitvoering- door de betrokken designlines, 


● documentatie en overdracht als input voor de verdere opmaak –en latere uitvoeringvan het ‘Lastenboek van de eindgebruiker’ door de competentiegroep klantbegeleiding, 


● documentatie en overdracht als input voor organisatie en inrichting –en latere uitvoering- van verwachte beheers- en ondersteuningsactiviteiten. Doorlopen van een evt. aankooptraject (cf. wetgeving overheidsopdracht) Inhoudelijke invulling van het volledige aankooptraject in het kader van een project (cf. investering) of contractbeheer (cf. contractvoorziening) 


Taken: 


● op basis van continu opgebouwde marktkennis en in functie van voorliggend project: voeren van een projectgerichte marktprospectie, 


● onder supervisie van betrokken projectleider, klantcoördinator of contracteigenaar en in samenspraak met Aankoop en andere betrokken groepen: inhoudelijke input bij en voorbereiding van de vereiste publicatie(s),


● onder supervisie van betrokken projectleider, klantcoördinator of contracteigenaar en in samenspraak met Aankoop en andere betrokken groepen: inhoudelijke opmaak van het lastenboek (cf. technisch / functionele luik en relevante criteria voor selectie en gunning), 


● onder supervisie van betrokken projectleider, klantcoördinator of contracteigenaar en in samenspraak met Aankoop en andere betrokken groepen: evaluatie van de voorliggende kandidaten en offertes, in de vorm van: Inhoudelijke input leveren in de onderhandelingsrondes en Opmaken van het gunning verslag. 


 


Implementatie en change management: In functie van de gemaakte keuzes en behaalde resultaten in het voorstudiedossier: concretisering van de vereiste veranderactiviteiten in een change managementplan ( zie ook opmaak implementatiedossier) en de uitvoering ervan.


 Taken: 


● in samenspraak met de betrokken klant(en), zowel opdrachtgever(s) als eindgebruiker(s), de betrokken Digipolis competentiegroepen en evt. derde partijen: definitie en invulling van de resp. mijlpalen en activiteiten in het implementatiedossier, 


● klankbordfunctie en inhoudelijk advies i.v.m. uitvoering implementatieplan vanuit de geleverde bijdrage in voorstudiedossier en vanuit de kennis en ervaring met het specifieke expertisedomein. Projectwerking: Inhoudelijke input bij de opmaak van het projectdossier, de opmaak van het eindrapport, de opmaak van de statusrapportering en andere projectcommunicatie 


Taken: 


● zorgen voor opname gangbare activiteiten m.b.t. business analyse activiteiten in het voorstudie- en implementatiedossier, 


● zorgen voor opname gangbare opmerkingen en aanbevelingen m.b.t. business analyse activiteiten in het eindrapport,


 ● zorgen voor voortgangsrapportering m.b.t. business analyse activiteiten aan de projectleider of klantcoördinator (cf. statusrapportering), 


● zorgen voor de inhoudelijke input m.b.t. business activiteiten bij de communicatie activiteiten i.v.m. lopende projecten (bvb. nieuwsbrief).

Apply before : Mon Oct 07, 2019
 
Share
View all jobs of this company
Similar Jobs
View company profile